streda, 27. mája 2020
 • Vstupné testy a zápis pre školský rok 2020/2021

  Všetkým záujemcom o štúdium na Jazykovej škole Trenčín v školskom roku 2020/2021 oznamujeme, že vstupné testy do 2. a vyšších ročníkov pre všetky jazyky sa uskutočnia v dňoch 22. a 23.6.2020 v priestoroch jazykovej školy.
  Zápis do 1. a ostatných ročníkov sa uskutoční v dňoch 24. - 26.6.2020.

  Prihlášku na štúdium nájdete na našej webovej stránke.


  Vstupné testy a zápis sa týkajú len nových záujemcov o štúdium na našej škole.

  Dodatočné vstupné testy a zápis pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia aj koncom augusta, resp.prvý septembrový týždeň.

  O presných termínoch dodatočných vstupných testov a zápise vás budeme včas informovať.

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 
streda, 27. mája 2020
 • Pozor aktualita!

  Všetkým záujemcom, ktorí si podali prihlášku v Trenčíne na štátnu skúšku z anglického a nemeckého jazyka  oznamujeme, že ústna časť základnej štátnej skúšky z anglického jazyka bude 25. a 26.6.2020 a ústna časť všeobecnej štátnej skúšky z anglického jazyka bude 7., 8. a 9.7.2020.
  Ústna časť všeobecnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka sa uskutoční 26.6.2020.

  Pozvánka na ústnu časť vám bude zaslaná po úspešnom absolvovaní písomnej časti štátnej skúšky.
utorok, 26. mája 2020
 • Pozor aktualita!

  Všetkým záujemcom, ktorí si podali prihlášku na štátnu skúšku z anglického a nemeckého jazyka oznamujeme, že písomná časť základnej štátnej skúšky z anglického jazyka a písomná časť všeobecnej štátnej skúšky z nemeckého jazyka sa uskutoční v piatok 5.6.2020. Písomná časť všeobecnej štátnej skúšky z anglického jazyka sa uskutoční v piatok 19.6.2020.


  V rámci protiepidemiologických opatrení platných pre konania štátnych skúšok je potrebné aby každý uchádzač mal rúško, vlastné pero a knižný slovník. Počas skúšky je dovolené dodržiavať pitný režim, ale nie je možná konzumácia jedla (okrem oprávnených prípadov).
  Všetci prihlásení na štátne skúšky dostanú v najbližších dňoch pozvánku na písomnú časť.
  O termíne ústnych častí štátnych skúšok vás budeme včas informovať.
piatok, 22. mája 2020
 • Vážení poslucháči
  Ako sme vás už informovali na našej webovej stránke, v pondelok 18.5.2020 prišlo ku 4.fáze uvoľňovania protiepidemiologických opatrení, medzi ktorými je aj postupné otváranie škôl. Nateraz sa od 1.6.2020 počíta s otvorením materských škôl a prvého stupňa základných škôl. S otvorením druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, do siete ktorých patria aj jazykové školy sa zatiaľ nepočíta, resp. plánujú sa otvoriť až od septembra, čiže až od nového školského roka 2020/2021.
  Zo strany jazykových škôl je ale snaha rokovať s Ministerstvom školstva SR, rovnako s našimi zriaďovateľmi o možnosti  otvoriť od 1.6.2020 aj jazykové školy. Prezenčná výučba by bola dobrovoľná a kurzy, ktoré by chceli pokračovať aj naďalej dištančnou formou by týmto spôsobom tento školský rok aj dokončili.
  Takéto rozhodnutie musí  byť ale okrem MŠ schválené Úradom hlavného hygienika SR a našim zriaďovateľom, ktorým je TSK. Zatiaľ  v tejto súvislosti bohužiaľ nemáme nové informácie a teda  ani nevieme, či sa toto nakoniec podarí.

  V prípade ale, že by bola možnosť obnoviť  prezenčnú výučbu na našej škole potrebujeme vedieť, či by ste o túto formu vyučovania v mesiaci jún mali záujem. Preto vás v týchto dňoch oslovujú vaši učitelia prostredníctvom mejlu so žiadosťou o  vyjadrenie sa. Za vaše odpovede  vám veľmi pekne ďakujeme.
   
  Pevne veríme, že ak sa aj nepodarí prezenčnú výučbu do konca školského roka obnoviť, nestratíte  motiváciu a budete usilovne pokračovať so svojimi vyučujúcimi podľa svojich možností a školský rok úspešne ukončíte.

  Zároveň dúfame, že nám ostanete verní aj budúci školský rok a do kurzov Jazykovej školy Trenčín sa v školskom roku 2020/2021 radi vrátite. Budeme sa na vás všetkých tešiť.

  O všetkých zmenách budeme na našej stránke včas informovať.

  Zostaňte zdraví
  Vaša jazykovka
piatok, 15. mája 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín a elokovaných pracovísk v Považskej Bystrici, Púchove a Prievidzi
  Po výraznom zlepšení epidemiologickej situácie na Slovensku sa v týchto dňoch uvažuje, že by mohlo prísť v blízkej dobe ku 4.fáze uvoľňovania protiepidemiologických opatrení, medzi ktorými je aj postupné otváranie škôl. Podľa dostupných informácií sa bude v prvom rade jednať o materské školy a prvý stupeň základných škôl +5.ročník, čiže deti do cca 12 rokov.
  Našou snahou je, aby do tohto okruhu škôl mohli byť zaradené aj jazykové školy, keďže sme presvedčení, že by sme dokázali zabezpečiť výučbu v súlade so všetkými  hygienickými požiadavkami. Výučba by bola dobrovoľná  a v prípade potreby by mohlo vyučovanie niektorých kurzov aj naďalej prebiehať dištančne. V súvislosti s možným otvorením škôl sme  informovali a apelovali aj na nášho zriaďovateľa, ktorým je TSK, aby zvážil otvorenie aj našej školy, keďže toto bude po rozhodnutí vlády  v kompetencií vyšších územných celkov a samospráv. Rozhodnutie vlády by malo prísť budúci týždeň v pondelok a počíta sa s 1-2 týždňami potrebnými na prípravu otvorenia škôl. To znamená, že by sa reálne mohlo začať učiť na vybraných školách od júna.

  O všetkých zmenách vás budeme včas informovať.

  Zostaňte zdraví

  Vaša jazykovka
streda, 13. mája 2020
 • Vážení poslucháči Jazykovej školy Trenčín

  V súvislosti so štátnymi jazykovými skúškami čakáme na usmernenie z Ministerstva školstva SR. V tomto zmysle sme boli ubezpečení, že je v záujme MŠ, aby sa štátne jazykové skúšky  uskutočnili do konca tohto školského roka, teda do konca júna 2020.
  V momente vydania tohto usmernenia vás budeme o termínoch konania štátnic informovať. 
piatok, 1. mája 2020
 • Aj počas týchto letných prázdnin v prípade, že sa ukončí prerušenie vyučovania na školách, plánujeme otvoriť konverzačný kurz anglického jazyka. Jedná sa o dvojtýždňový intenzívny kurz určený pre poslucháčov, ktorí si chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a rozšíriť slovnú zásobu.
  Sledujte prosím našu stránku, budeme vás včas informovať.
nedeľa, 19. apríla 2020
 • Záujemcovia o štátne skúšky

  Pre tých, ktorí si podali prihlášky na štátne skúšky platí nateraz usmernenie, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. Termíny konania písomnej časti a ústnej časti jednotlivých štátnych jazykových skúšok určí riaditeľ jazykovej školy s predsedom komisie pre štátne jazykové skúšky do troch dní od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  Písomná časť štátnych jazykových skúšok v jazykových školách sa následne bude konať do troch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020. Ústna časť štátnych jazykových skúšok v jazykových školách sa bude konať najneskôr do 30. septembra 2020.
  Určenie termínov štátnych skúšok sa teda uskutoční až po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a všetkým, ktorí si podali prihlášku budú tieto termíny včas oznámené.

utorok, 7. apríla 2020
 • Všetkým zamestnancom a poslucháčom Jazykovej školy Trenčín prajeme príjemné prežitie nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov.
Nový web - ukážka