Prihláška
na štúdium na Jazykovej škole Trenčín

1. Upozornenie:

Poplatok za štúdium v JŠ je možné zaplatiť poštovou poukážkou alebo prevodom na č. účtu, ktoré si nájdete TU spolu s informáciou o nastavení variabilného symbolu a správy pre prijímateľa.
Upozorňujeme Vás, že poslucháčom školy sa stávate až po doručení vyplnenej prihlášky (vypísanej perom alebo online na stránke www.sjstrencin.sk), zápise a po zaplatení poplatku do dvoch dní po zápise, najneskôr však do 30.6. po zápise v júni a 10.9. po dodatočnom zápise v septembri (nie iba po doručení prihlášky alebo zaplatení poplatku!).
Ak nesplníte hore uvedené podmienky (doručenie prihlášky a potvrdenia o zaplatení), škola si vyhradzuje právo prijať na Vaše miesto iného poslucháča.

Informácie na : www.sjstrencin.sk, info@sjstrencin.sk, alebo na tel.č. 0901 918 354

2. Výber kurzu...
Elokované pracovisko: Trenčín
Považská Bystrica
Púchov
Prievidza

Školský rok:
Jazyk:    Ročník:
Typ kurzu:
3. Osobné údaje...
Prosím uveďte Vaše údaje s diakritikou.
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Okres narodenia:
Národnosť:
Štátne občianstvo:
Najvyššie ukončené vzdelanie:
Bydlisko...
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
4. Kontakt...
Tel:
e-mail:
Kandidáti mladší ako 18 rokov uveďú údaje o zákonnom zástupcovi:
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Adresa trvalého bydliska:
Tel:
e-mail:
5. Súhlas so školským poriadkom.
Odoslaním prihlášky súhlasím s aktuálnym znením školského poriadku Jazykovej školy Trenčín.

6. Súhlas so spracovaním osobných informácií

Odoslaním prihlášky dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi:

Jazyková škola, 1. mája 2, 911 01 Trenčín
IČO: 34 074 953

pre nasledovné účely:
1. so zverejnením fotografií na webovom sídle www.sjstrencin.sk na účel informovania verejnosti o svojich zamestnancoch a záznamov z rôznych akcií zamestnávateľa,
ANO
NIE

2. s uvedením fotografií vrátane mena a priezviska na Facebookovej stránke školy na účel prezentácie organizácie,
ANO
NIE

3. s uvedením fotografie na nástenke v priestoroch organizácie za účelom prezentácie akcií školy
ANO
NIE

Súhlas poskytujem na obdobie:
štúdia na Jazykovej škole Trenčín

Odoslaním prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. a č.245/2008 Z..z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.