predna strana budovy

Jazyková škola poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch, môže organizovať aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravovať z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.

Jazykové kurzy v JŠ sú dvojročné (základný, stredný, vyšší), prípravný kurz na štátnu všeobecnú jazykovú skúšku je jednoročný. Štúdium je rozložené do siedmich školských rokov po 140 hodín ročne, týždenné štvorhodinové vyučovanie je rozdelené do dvoch dní, alebo prebieha len raz do týždňa.

Záujemcom o štúdium sú k dispozícii kurzy žiacke, mládežnícke a kurzy dospelých. Štúdium na JŠ sa končí štátnou jazykovou skúškou. Túto skúšku môžu vykonať aj tí, ktorí na JŠ neštudovali.

V septembri 2004 sa škola stala skúšobným centrom Goetheho inštitútu, má licenciu na skúšky Goethe - Zertifikat B1, Goethe - Zertifikat B2 a Goethe - Zertifikat C1.

Od roku 2012 má škola licenciu na skúšky TOEIC, ktoré sú vhodné hlavne pre firmy ale aj jednotlivcov na monitorovanie progresu pri zvládaní jednotlivých cudzích jazykov.

Škola je tiež prípravným centrom pre skúšky TOEFL, ktoré sú určené pre záujemcov o štúdium v zahraničí.

Cambridge English

V septembri 2016 sa škola stala oficiálnym prípravným centrom na Cambridgeský certifikát.

V rámci skúškového a certifikátového programu realizuje škola nasledujúce typy skúšok:

trenciansky hrad

Predchodcom JŠ Trenčín bola Ľudová škola jazykov, ktorá vznikla v septembri 1965. Vyučoval sa jazyk anglický, nemecký a francúzsky.

30. júla 1982 zriadil Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave Jazykovú školu pri Gymnáziu J.A. Gagarina v Trenčíne ( po premenovaní Gymnázia – Jazyková škola pri Gymnáziu Ľ.Štúra). Pod týmto názvom sa škola zaradila do siete stredných škôl vtedajšieho Západoslovenského kraja.

Jazyková škola ako samostatný právny subjekt vznikla v roku 1996.