Prihláška na štátnu skúšku v Jazykovej škole v Trenčíne

1. Výber skúšky...
Jazyk:    Typ skúšky:
Termín:
2. Osobné údaje...
Prosím uveďte Vaše údaje s diakritikou.
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Okres narodenia:
Najvyššie ukončené vzdelanie:
Bydlisko...
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
3. Platba...
Dátum Platby:
Suma:
4. Kontakt...
Tel:
e-mail:
Kandidáti mladší ako 18 rokov uveďte prosím údaje o zákonnom zástupcovi:
Meno:
Priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Tel:
e-mail:
5. Jazykové znalosti som nadobudol/a...
Škola / spôsob:
Prečítaná beletria v príslušnom cudzom jazyku
od rôznych autorov:
1.
2.
3.
* nepovinné pre základnú štátnu jaz. skúšku
4.
5.
6. Súhlas so spracovaním osobných informácií

Odoslaním prihlášky dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi:

Jazyková škola, 1. mája 2, 911 01 Trenčín
IČO: 34 074 953

pre nasledovné účely:
1. s uvedením fotografií vrátane mena a priezviska na Facebookovej stránke školy na účel prezentácie organizácie,
ANO
NIE

2. s uvedením fotografie na nástenke v priestoroch organizácie za účelom prezentácie akcií školy
ANO
NIE

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že som oboznámený s platnými predpismi o štátnych jazykových skúškach (Vyhláška MŠ SR č. 321/2008). Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.